dr Przemysław Malinowski radca prawny zajmujący się obsługą prawną przedsiębiorców (instytucji, jednostek samorządowych).

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.

Wpisany na listę kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

Specjalizacja:

Autor około 90 publikacji z zakresu:

 • prawa spółek
 • prawa gospodarczego,
 • prawa handlowego,
 • prawa samorządowego,
 • prawa finansowego i bankowego

Między innymi (pozycje wybrane):

Monografie

 • Spółki prawa handlowego w działalności gospodarczej samorządu powiatowego, Warszawa 2013,

Komentarze

 • Prosta spółka akcyjna. Komentarz R.Adamus (red), P.Malinowski(red), Warszawa 2021 , Wolters Kluwer Polska
 • Autor komentarzy do 44 artykułów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. [w] Chmielnicki Paweł (red.), Stec Piotr (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2017
 • J.Berezowski, P.Malinowski , Ustawa o izbach lekarskich. Komentarz, , Warszawa 2013,

Redakcja/Współredakcja monografii

 • Autor [w] Komercjalizacja wyników badań naukowych , P.Stec ( red.), Warszawa 2017
  • w rozdziale III Organizacyjno-prawne aspekty komercjalizacji podrozdziałów  1.Uczelnia i instytut naukowy jako przedsiębiorca i organizator transferu technologii ( 1.1 Centra transferu technologii, 1.2 Akademickie inkubatory przedsiębiorczości, 1.3 Parki technologiczne, 1.4 Spółki celowe), 2. Formy przedsiębiorczości akademickiej ( 2.1 Przedsiębiorca jednoosobowy, 2.2 Spin off, spin –out )
  • w rozdziale  V Finansowanie komercjalizacji podrozdziałów  1. Finansowanie ze środków państwowych ( 1.1 Ustawa o zasadach finansowania nauki, 1.2 Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, 2. Finansowanie ze środków unijnych ( 2.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2.3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Program Operacyjny Polska Cyfrowa), 3. Finansowanie ze środków prywatnych ( 3.1 Kredyt i pożyczka, 3.2 Private equity, 3.3 Ventrue capital, 3.4 Busines angels)
 • P.Malinowski (red.), H.Duszka-Jakimko (red.) , A.Suchorska (red.), Wokół praktycznych i teoretycznych aspektów mediacji, Kraków 2016,
 • P. Malinowski (red.), Pozycja prawna przedsiębiorcy na rynkach europejskich, Opole 2014,
 • P.Malinowski (red.), T.Nowak (red.), A.Sędkowska (red.) Kontrola podatkowa, skarbowa i celna. Wyzwania teorii i praktyki, P, Warszawa 2013,
 • E.Kozerska (red.) , P.Malinowsk (red.)i, T.Scheffler (red.) Prawo i gospodarka Polski po Traktacie Lizbońskim ,Opole 2011.

Artykuły/Rozdziały w monografiach

 • Plan restrukturyzacji [w] Dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości – perspektywa międzynarodowa i polska , R.Adamus,M.Geromin, B.Groele, Z.Miczek ( red), Warszawa 2021, C.H.BECK,
 • Prawo komandytariusza do kontroli spraw spółki komandytowej [w] Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, Tom I M.Dumkiewicz, K.Kopaczyńska- Pieczniak, J.Szczotka (red) Warszawa 2020, Wolters Kluwer,
 • Prawne konsekwencje niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – uwagi na tle art. 373PrUpad [w]Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1, R.Adamus, M.Geromin, B.Groele, Z.Miczek (red), Warszawa 2019,C.H.BECK ,
 • Status prawny likwidatorów spółki jawnej [w] Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa  Warszawa 2018, A.J.Witosz , M.Kuźnik (red),
 • Działalność gospodarcza uczelni wyższych – uwagi na tle wybranych regulacji prawnych ze szczególnym odniesieniem do spółek prawa handlowego [w] Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Stanowienie, wykładnia i stosowanie , G.Kozieł ( red) , Lublin 2018,
 • Spółka celowa jako podmiot komercjalizacji wyników badań naukowych – kilka uwag na tle obowiązującego stanu prawnego [w] Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji , G.Kozieł ( red.) , Lublin 2017,
 • Rada nadzorcza w spółce komandytowo – akcyjnej z udziałem województwa samorządowego – uwagi na tle wybranych regulacji prawnych [w] Studia administracyjne i cywilne. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Malarskiemu w 85 rocznicę urodzin, D.Fleszar (red.), A.Rogacka – Łukasik (red.), Sosnowiec 2017,
 • Prawo do indywidualnej kontroli wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – uwagi w odniesieniu do art. 212 kodeksu spółek handlowych [w] Człowiek, prawo, państwo. Księga jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, M.Zirk-Sadowski (red.), J.Jeżewski (red.), A.Pawlak ( red.), Warszawa 2017,
 • Komandytariusz jako likwidator spółki komandytowej – uwagi na tle wybranych regulacji prawnych [w] Od restrukturyzacji do likwidacji spółek handlowych, A.J.Witosz (red.), E.Janik (red.), Katowice 2016,
 • Skarb Państwa jako reprezentant spółki komandytowej [w] Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji , P.Zamelski (red.), Opole 2016,
 • Kilka uwag na temat zapisu na sąd polubowny w odniesieniu do spraw ze stosunku spółek prawa handlowego [w] Wokół praktycznych i teoretycznych aspektów mediacji , P.Malinowski(red.), H.Duszka-Jakimko(red.) , A.Suchorska(red.) , Kraków 2016,
 • Koncesja jako forma ograniczenia swobody działalności gospodarczej – ujęcie prawne na tle zmian ustawowych [w] 25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej, H.Duszka-Jakimko(red.), E.Kozerska (red.), Warszawa 2015,
 • Spółki z udziałem Skarbu Państwa jako podmioty prowadzące działalność leczniczą – kilka uwag na tle ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej [w] Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa, A.Kidyba (red.), Warszawa 2015,
 • Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza w systematyce zamówień publicznych. Kilka uwag w odniesieniu do pełnomocnictwa [w] Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. Między teorią a praktyką, J.Olszewski (red.), Warszawa 2015,
 • Pozycja prawna Skarbu Państwa w spółkach partnerstwa publiczno-prywatnego – wybrane zagadnienia , [w] Skarb Państwa a działalność gospodarcza A. Kidyba (red.), Warszawa 2014,
 • Utworzenie Europejskiej Spółki Akcyjnej na mocy transgranicznego połączenia, [ w] P. Malinowski (red.), Pozycja prawna przedsiębiorcy na rynkach europejskich, Opole 2014,
 • Czynności przygotowawcze w trans granicznym łączeniu się spółek kapitałowych – kilka uwag na gruncie dyrektywy 2005/56/WE i Kodeksu spółek handlowych, [w] Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, J.Kruczalak-Jankowska(red.), Warszawa 2013,
 • The Implementaion of the Services Directive in Poland, P.Stec, P.Malinowski [w] The Implementation of the EU Services Directive.Transposition, Problems and Strategies, U.Stelkens (red.) ,W.Weiß,M.Mirschberger (red.), Hague 2012,
 • Prawne przesłanki odpowiedzialności wspólników spółki komandytowej na tle prawa materialnego i podatkowego [w] Prawa i obowiązki wspólników w spółce , spółdzielni europejskiej i spółce europejskiej ,A.Witosz (red.), Katowice 2012
 • Prawno-finansowy model wsparcia przedsiębiorców typu spin-off- zagadnienia postulatywne [w] Opolskie studia administracyjno – prawne X/1,Opole 2012,
 • Legal Framework for spin-off type business [w] From science to business.The role of academic spin-offs in region al innovativeness system ,K.Bedrunka (red.), Opole 2011
 • Charakter prawno-organizacyjny jednoosobowych spółek kapitałowych na tle funkcjonowania powiatów samorządowych – zagadnienia wybrane” – [w] Węzłowe problemy prawa handlowego, Z.Kuniewicz(red.), K.A. Dadańska (red.), Szczecin 2007,
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej przez struktury samorządowe – zagadnienia wybrane – Kodeks spółek handlowych po 5 latach ,J. Frąckowiak (red.) , Wrocław 2006
 • Zastaw na obligacjach jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych [w] Bank i Kredyt nr 6 z 2001,
 • Opodatkowanie dochodów kapitałowych w spółce z o.o [w] Prawo Spółek nr 3 z 2000, s. 46 – 50,Prawnopodatkowe aspekty opodatkowania dochodów kapitałowych w spółce akcyjnej – [w] „Prawo Spółek” nr 9 z 2000 ,
 • Prawne ujęcie działalności gospodarczej samorządu powiatowego -[w] „Samorząd Terytorialny” nr 11 z 2000,
 • Prawnopodatkowe aspekty obrotu akcjami spółek akcyjnych – [w] „Prawo Spółek” nr 12 z 2000,

Autor licznych ekspertyz dotyczących prawnych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorczości i obrotu gospodarczego.

Wykładowca na studiach podyplomowych i szkoleniach z dziedziny|:

 • prawa spółek,
 • prawa upadłościowego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • odpowiedzialności członków organów i reprezentantów spółek i podmiotów instytucjonalnych
 • zakładania, prowadzenia działalności gospodarczej,
 • procesów przekształceniowych

Ekspert w programach unijnych dotyczących prawnych uwarunkowań przedsiębiorczości i działalności gospodarczej.